Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Visual Basic és Excel programozás - Gazdasági informatika

Visual Basic és Excel programozás

Gazdasági informatika

Balogh Gábor:
Visual Basic és Excel programozás
Gazdasági informatika

lemezmelléklet - a könyvhöz lemezmelléklet tartozik

Megjelenés: 2000 február
ComputerBooks Kiadó
171 oldal, bolti ár: 1900,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

E könyv elsősorban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem elsőéves hallgatói számára készült, hogy az Informatika alapjai c. alaptantárgynak a programozásba bevezető, gyakorlati részéhez segédanyagul szolgáljon. A könyv a MS Visual Basic 6 programnyelven történő programozás alapjaival foglalkozik, majd erre támaszkodva bevezetést nyújt a MS Excel táblázatkezelő programozásába.

Semmilyen speciális előképzettséget nem igényel, ezért haszonnal forgathatja bárki, aki a Windows programozásába történő gyors bevezetést óhajt.
Sokszor felvetődik a kérdés, hogy egy közgazdász-hallgatónak igazából van-e szüksége a programozás-, és kiváltképp a Visual Basic-ben történő programozás tanulására. A válasz: egyértelműen igen. Bár a programozás tanulása általában - különösen az abszolút kezdőknek - eleinte fáradságos, azonban semmiképpen sem hátrányos, sőt több szempontból is hasznos:

 • a programozás - bármilyen nyelven történjen is - logikus gondolkodásra nevel;
 • az objektum- és/vagy esemény orientált programok készítését támogató fejlesztőeszközökkel történő munka hatékonyan fejleszti a rendszerszemléletű áttekintőképességet, így bármelyik ilyen fejlesztőeszköz (például a Visual Basic, Visual C, Delphi, C++ Builder, Java vagy C++) használatának megismerése és problémák általa történő megoldása e képesség fejlesztésében igen hasznos lehet;
 • a Visual Basic fejlesztőrendszere az alapja a Microsoft Office programokba (Word, Excel, Access, Power Point, stb) szervesen beépített programfejlesztő eszközeknek (ami a beépített programnyelvek és a fejlesztőkörnyezetek teljes azonosságát, valamint az objektumok használatának nagymérvű hasonlóságát jelenti).

A könyv szerkesztésekor az alábbi szempontokat vettem figyelembe:

 • a programozásban járatlanok számára is megfelelő bevezetést kell nyújtania;
 • az Olvasónak képessé kell válnia egyszerűbb, az MS Windows operációs rendszer) alatt működő programoknak a Microsoft Visual Basic 6 fejlesztő-rendszer (~ VB) használatával történő készítésére;
 • a könyvnek képet kell adnia, hogy milyen célok érdekében szükséges vagy érdemes kiegészíteni az Excel'97 (~ Excel) használatával készített táblázatát saját programkóddal, és hogy ezt milyen módon kell tenni a programba épített Visual Basic for Applications (~ VBA) programfejlesztő környezetben;
 • a könyvnek a tárgyalt alapvető eszközök és fogalmak referenciaszerűen pontos leírását kell adnia, felhasználásuk technikáját példákon keresztül ismertetve;
 • az Olvasó a "gyakorlat talaján állva" legyen képes megismerkedni, vagy - ha hely híján többre nem is futja - legalább ráérezni modern számítástechnikai fogalmakra.

Ennek megfelelően a könyv több különálló, de azért tartalmilag egymáshoz kapcsolódó részből áll:

 • az első két fejezet a programozás és a Windows "lelkivilágának" bevezetőjéül szolgál, és áttekinti a Visual Basic programfejlesztő környezetének elemeit;
 • a könyv jelentős részében a Visual Basic nyelvű programozás alapjait tárgyalja;
 • végül az utolsó fejezet - az előbbi fejezetekben megismert eszközökre és fogalmakra alapozva - az Excel-be épített Visual Basic for Applications fejlesztő-rendszerben történő programozáshoz nyújt rövid bevezetést.

A könyv írásához a hivatkozott programok angol nyelvű változatait használtam, azonban a nem egyértelműen fordítható vagy egyszerűen csak fontosnak tartott angol szakkifejezések magyar megfelelőit külön is kigyűjtöttem (lásd: 2. Melléklet).
A könyv lemezmelléklete a könyvben részletezett vagy csak hivatkozott példákat bőséges kód-magyarázatokkal és végrehajtható programjukkal együtt tömörített formában tartalmazza. Az installálásukra és a használatukra vonatkozó részletes utasítások a lemez ReadMe fájljaiban - akár editor programmal is - olvashatók.

A könyv nem szépirodalom, amit egyhuzamban végigolvasva az ember minden titkok tudójává válik. Igényli az Olvasó aktív közreműködését, a bemutatott vagy a csak hivatkozott, de a lemezmelléklet által kompletten tartalmazott mintapéldák működésének és az őket megvalósító programok kódjának számítógépen, fejlesztő-környezetben történő alapos tanulmányozását és az önálló kidolgozásra adott feladatok megoldását. A programozás gyakorlati "tudomány", amire fokozottan igaz, hogy a tudás a részletekben rejlik. Csalódni fog az, aki néhány napos intenzív munkával akarja "lerövidíteni" a tanulás folyamatát: a rendszeresség többet ér. Mint minden gondolkodáson alapuló tudomány, a programozás tanulása is igényli a tapasztalatok leszűrődését. Legyen rá felkészülve, hogy - különösen kezdetben - alapvető (és esetleg elkedvetlenítő) hibákat fog véteni; azonban ezért az időszakért később feltehetően kellő kárpótlásul fog szolgálni a kreatív munka öröme.
A könyv a szűkre szabott terjedelme miatt igen "velősen" íródott, nem sokat ismétel. A könyv szövegében és a programokban - különösen a könyv első felében - előfordulhatnak olyan dolgok, amiket csak később tárgyalunk kimerítően; ilyenkor a lábjegyzetek és a kommentek magyarázzák ugyan a dolog lényegét, azonban érdemes feljegyezni őket, és kristálytiszta megértésük érdekében visszatérni hozzájuk.

Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik a könyv születése körül bábáskodtak: Balázsné Mócsai Andreának az alapvető algoritmusokról szóló fejezet anyagáért; dr Quittner Pál lektornak a szinte mindenre kiterjedő gondosságáért; Vadnai Szabolcs barátomnak és Juhász Péter közgazdának észrevételeikért és tanácsaikért; hallgatóim közül különösen Tóth Péternek az általa igen szépen kidolgozott Tőzsdejáték program közreadásáért; és végül tanszéki kollégáimnak, akik rigolyáimat elviselték.

a Szerző

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

A szerző előszava

Bevezetés a programozásba


A programozásról általában
A programfejlesztés lépései
A program megtervezése
A program építése
A program tesztelése
Programfejlesztő rendszerek
A Windows operációs rendszer működése
Ablakok
Események és üzenetek
Procedurális kontra esemény-vezérelt programok
A Visual Basic működési elve
A Visual Basic Integrált Fejlesztői Környezet (VB IDE)
A Visual Basic lehetőségei
A Visual Basic (azaz a VB IDE) indítása
A VB fejlesztő környezetének előhívása és kinézete
A VB fejlesztő környezetének megjelenítési módjai
A VB fejlesztő környezetének elemei
Mintapélda: Az első program
A Visual Basic objektum-modellje
A Visual Basic objektumai
Objektumtípusok - objektumok
A Visual Basic események
A fókusz
VB események ill objektumok esemény-eljárásainak azonosítása

A fejlesztőkörnyezet használata


A Visual Basic alkalmazások struktúrája
Formok
Standard modulok
Projekt információk
Objektum-tulajdonságok beállítása és a VB projekt fájlstruktúrája
A Visaul Basic főmenüje
File menü
Project menü
Edit menü
View menü
Run menü
Tools menü
Add-Ins menü

Az IDE használata


Mintapélda: A program specifikációja és megtervezése
Mintapélda (folytatás): A VB projekt létrehozása
A felhasználói interfész form készítése
Mintapélda (folytatás): A projekt és az interfész form elkészítése
A program-kód írása
Az esemény-kezelő eljárások elnevezése
Mintapélda (2.3.4 folytatása): A program-kód elkészítése
A strukturált programozás kódolás-technikája
Általános elnevezési szabályok

A form és az alapvető vezérlések


Az értékadó utasítás
Metódus végrehajtása ("hívása")
A kódolás formai szabályai
Általános tulajdonságok
Form (~ űrlap)
A formok főbb tulajdonságai
A formmal kapcsolatos lényegesebb események
A form lényegesebb metódusai; utasítások
Label (~ címke) vezérlés
CommandButton (~ nyomógomb) vezérlés
Frame (~ keret) vezérlés
PictureBox (~ kép) vezérlés
Image (~ ábra) vezérlés
CheckBox (~ jelölő) vezérlés
OptionButton (~ választó) vezérlés
Az egérrel kapcsolatos események
TextBox (~ szöveg) vezérlés
A fókusszal kapcsolatos esemény-típusok
A szöveg-mező fontosabb tulajdonságai
ListBox (~ lista) vezérlés
ComboBox (~ kombinált lista) vezérlés
DriveListBox (~ meghajtó) vezérlés
DirListBox (~ könyvtár) vezérlés
FileListBox (~ fájl) vezérlés
CommonDialog (~ általános dialógus) vezérlés
Timer (~ időzítő) vezérlés
Objektum-tömbök
Tömbbe foglalt választó-mezők használata
Példa más típusú objektum-tömb használatára

A Visual Basic programnyelve


Programozásról általában
Programozunk, tehát hibázunk
A program célja, szerveződése
A program objektumai
Az azonosítók használata
Azonosítók láthatósága
Azonosítók élettartama
Változók és konstansok használata
Változók fogalma; deklarálásuk
Állandók fogalma; deklarálásuk
Alapvető adattípusok
Adatkonverzió
A tömbök; deklarálásuk és használatuk
A Basic alapvető nyelvi szerkezetei
Műveletek és operátoraik
Kifejezések
Végrehajtható utasítások
Értékadó (~ assignment) utasítás
Hivatkozó (~ reference) utasítás
Csoporthivatkozó utasítás
Feltételes (~ conditional) utasítások
Ciklusszervező utasítások
Programstrukturálás
A program-strukturáló utasítások
Eljárások
Függvények

Hibakeresés és -kezelés


A VB IDE hibakeresést támogató eszközei
A program-hibák fajtái
A program-logikai hibák felderítésének módjai
Hibakezelők: a futás közbeni hibák kezelésének eszközei
A hibakezeléssel kapcsolatos opciók
A hibakezelési mód beállítása: az On Error utasítás
Hiba-információk: az Err objektum
Hiba-analízis
Hiba-ellenőrzéssel végzett kezelés
Központi hibakezelővel végzett kezelés
A Resume utasítás
A központi hibakezelő formája
Mintapélda (2.3.7 folytatása): Hibás a program!

Alapvető algoritmusok


Összegzés
Minimum-keresés
Kiválogatás
Eldöntés
Keresés
Rendezés

További programozási lehetőségek


Menükezelés
A Menü Editor használata
Menü-események programbeli feldolgozása
A gyorsmenü aktiválása
Menük használatát bemutató példák
Adatbázis-kezelés
Adatbázisokról általában
Relációs adatbázisok
Az adatbázis-kezelés technológiája
A Microsoft Jet adatbázis-motor
A RecordSet objektum-típus
Data (~ adat) vezérlés
Data-bound (~ adat-fogadó) vezérlések
MS Access adatbázis elérése
Táblázat használata
RecordSet használata
MS Excel adatbázis elérése

Az Excel programozása


Az Excel programozási fejlesztőkörnyezete
Az Excel objektumai
Az Application objektum
A WorkBooks objektum
A WorkSheets objektum
A DialogSheets objektum
A párbeszédes vezérlő-elemek programozása
UserFormok készítése
Események, eseménykezelési eljárások
Beépített- és felhasználói függvények
Beépített függvények hivatkozása programban
Felhasználói függvények hivatkozása munkalapon
Eljárás / függvény - gyűjtemények
Mintapélda: az Excel programozása

1. Melléklet: Elnevezési konvenciók

2. Melléklet: Visual Basic "Szakszótár"

3. Melléklet: Fontosabb Visual Basic beépített függvények

Irodalomjegyzék

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére