Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Bitképek feldolgozása Visual Basic programokból - Visual Basic, Delphi, C++, Visual Basic.Net példákkal

Bitképek feldolgozása Visual Basic programokból

Visual Basic, Delphi, C++, Visual Basic.Net példákkal

Hatvany Béla Csaba:
Bitképek feldolgozása Visual Basic programokból
Visual Basic, Delphi, C++, Visual Basic.Net példákkal

CD - melléklet - a könyvhöz CD melléklet tartozik

Megjelenés: 2003 október
ComputerBooks Kiadó
346 oldal, bolti ár: 4999,- Ft
Akciós ár: 800,- Ft

db

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A könyv a Visual Basic 6 fejlesztőrendszer bitkép-feldolgozás lehetőségeit mutatja be. Tematikusan végigvezeti az olvasót a bitképek strukturális felépítésén valamint a bitképek feldolgozásának módszerein úgy, hogy közben számos, bőven kommentált példaprogrammal a képfeldolgozásra szükséges valamennyi Visual Basic 6 függvényt, eljárást és API rutint részletesen bemutat és rendszerbe foglal.
A bemutatott anyagot több mint 80 Visual Basic program szemlélteti, melyek egyenletesen vannak a fejezetek között elosztva. A példaprogramok úgy vannak felépítve, hogy a bemutatott eljárások külön modulokban vannak csoportosítva, így könnyen importálhatók más alkalmazásokba. A forráskód megírásánál elsősorban könnyű megértésére helyeztük a hangsúlyt, a tömörség és a sebesség csak ezután jöttek számításba, tudván azt, hogy egy érthetően megfogalmazott kódot könnyen lehet optimálni.

A könyv CD melléklete a Visual Basic szemléltető programok mellet ezek Delphi és CBuilder változatát is tartalmazza.

A könyv 7 fejezetre és egy Függelékre tagozódik.

Az első fejezet (Miként rajzol Visual Basic?) összefoglalja az API rutinok használatára szükséges ismereteket, majd rátér a Windows alatti megjelenítés tárgyalására. Az első szakaszban áttekintjük a Windows API rutinok használatát, majd a második szakasz közelebbről megvizsgáljuk miként történik a grafikus megjelenítés Windows alatt.

A második fejezet (Színek és képek) színekkel és képekkel foglalkozik. Itt színek kódolásáról, színekkel elvégezhető műveletekről valamint a PictureBox és az Image vezérlőkről van szó. Az első szakasz a színek kódolásával foglalkozik, majd ismerteti a színekkel elvégezhető műveleteket. A képek kezelésére Visual Basicben a PictureBox és az Image vezérlők a legalkalmasabbak. A második szakaszban közelebbről foglalkozunk e két vezérkővel és megvizsgáljuk miben hasonlítanak és miben különböznek. Az utolsó szakasz a PictureBox vezérlő PaintPicture metódusát tárgyalja és megvizsgálja milyen különleges hatásokat érhetünk el alkalmazásával.

E két előkészítő fejezet után, a könyv rátér a bitképek részletes tárgyalására.

A harmadik fejezet (A bitkép anatómiája ) a bitképek belső struktúráját magyarázza meg. Az itt ismertetett anyagot nem csak Visual Basic programozók, de bárki aki bitképekkel foglalkozik hasznosan alkalmazhatja. Ebben a fejezetben a bitképek belső felépítését ismeri meg az olvasó. Elmagyarázzuk, hogy lehet egy bitképből kiolvasni a szükséges információt és hogy állíthatunk elő programmal bitképeket. A fejezet második részében a színtáblázattal, az alapértelmezett palettákkal és a színmélység módosításával foglalkozunk.

A következő két fejezet a bitképek feldolgozását helyezi a központba.

A negyedik fejezetben (A képpontok kezelése) a képpontok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Bemutatjuk a képpont-kezelés alapjait Visual Basicben, majd megtárgyaljuk a képpont-kezelés leggyakrabban alkalmazott módszereit. Megvizsgáljuk, miként lehet ezekkel a módszerekkel a bitképek kontrasztját, fényerőjét és színegyensúlyát módosítani és ellenőrizni, miként lehet éleket kiemelni és zajelemeket csökkenteni. A fejezet befejező részében megvizsgáljuk, hogyan alkalmazhatjuk a képpont-kezelést a képkompozícióban.

Az ötödik fejezetben (A képfelület kezelése) a képfelület kezelését tárgyaljuk. A képpont-kezelés mellett a képfelület kezelése a bitképek feldolgozásának a másik fontos ága. Mint a többi fejezetet, ezt a fejezetet is egy elméleti résszel kezdjük. Először megtárgyaljuk a képdoboz Picture és Image tulajdonságai között fennálló újabb fontos különbséget, majd ebből a különbségből kiindulva, két új eljárással ismerkedünk meg, a GetBMPixels és a SetBMPixels eljárással, melyek segítségével könnyen írhatunk képfelület-kezelő programokat. A fejezet második szakaszában a lineáris szűrőkkel foglalkozunk, a harmadikban pedig a nem lineáris szűrőkkel. Ennek a könyvnek nem célja, hogy a szűrők matematikai megalapozására kitérjen. Következésképpen nem foglalkozunk a harmonikus analízis idevágó kérdéseivel, de részletesen bemutatjuk a szűrők felépítését és alkalmazását. A fejezet utolsó szakasza a geometriai képtranszformációkkal foglakozik. Először a bilineáris színinterpolációt ismertetjük, majd meglátjuk hogyan kell egy általános képfelület-kezelést végrehajtó programot felépíteni. Ezután megtárgyaljuk a képek nagyítását és kicsinyítését és a képek elforgatását.

Az 6. fejezet (Bitkép-animáció) betekintést ad a bitkép-animáció lehetőségeibe és egy pár egyszerű példával bemutatja a legismertebb animációs módszereket. Ez a fejezet inkább az alkalmazásokra összpontosít, és kevésbe tartalmaz elméleti részt. A fejezet első részében visszatérünk a korában megtárgyalt képinterpolációra és megvizsgáljuk, milyen más lehetőség van a pixelinterpoláción kívül. Megismerkedünk az AlphaBlend, a TransparentBlt és a GDITransparentBlt API rutinokkal. A fejezet második részében három példaprogram segítségével megvizsgáljuk a pixelanimáció nyújtotta lehetőségeket. A fejezetet utolsó részében az animált jelenetek előállításával foglalkozunk. Először a gördülő képekkel és a manókkal (sprite) foglalkozunk, majd egy animált jelenet és egy képernyőkímélő elkészítésének részletes bemutatásával zárjuk a fejezetet.

A könyv utolsó fejezete (Programozó tervez - Microsoft végez, avagy hogyan készüljünk fel egy forradalomra?) felkészíti az olvasót az új fejlesztőrendszerre, a Visaul Basic.NET-re. Ebben a fejezetben az olvasóval megismertetjük a VB.NET "alapkövét", a .NET Framework-ot. Megvilágítjuk a VB6 és VB.NET közötti legfontosabb különbségekkel. Megvizsgáljuk a VB6 PicturBox és Image vezérlők megszűnését VB.NET-ben és a VB.NET PictureBox bevezetését, mely most a két előző vezérlőt helyettesíti és valamelyest egyesíti is. Megmutatjuk hogyan kell felépíteni egy egyszerű VB.NET grafikus programot. Befejezésül megvizsgáljuk miként használhatjuk az Upgarde Wizard-ot, a VB6 programokat VB.NET programokká alakító varázslót, és megnézzük miért nehéz ezt az eszközt a VB6 programoknál és főleg a grafikus programoknál felhasználni.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó
Mit tartalmaz a CD-melléklet?

Miként rajzol a Visual Basic?
A Windows API használata
A Windows API-rutinok deklarálása és elérése
Az API-rutinok használata
Visszahívások
Példaprogram a visszahívások használatára
Grafikus eszközkapcsolatok
Az eszközkapcsolat attribútumai
Eszközkapcsolat-típusok
A memória-eszközkapcsolat
Az eszközkapcsolat használata
Az eszközkapcsolat és az AutoRedraw tulajdonság

Színek és képek
Színek a Visual Basic-ben
Az RGB-színkód
Kiegészítő színek
Színműveletek 45
A PictureBox és az Image vezérlők
Képállományok betöltése
A Picture és az Image tulajdonságok
Az AutoSize és a Stretch tulajdonságok
A SavePicture utasítás
A képmező PaintPicture metódusa
A PaintPicture metódus leírása
Tükrözés, csempézés és vágás
Különleges hatások elérése
Áttetsző hátterű bitképek előállítása

A bitképek anatómiája
A bitképállomány szerkezete
A BITMAPFILEHEADER állományfej
A BITMAPINFOHEADER információs fej
A színtáblázat
A bájttömb felépítése
A bitkép-információk kiolvasása az állományból
A BitmapFileInfo program leírása
A BitmapFileInfo program felépítése
A bitkép-információk gyors kiolvasása
A bitkép-információk kiolvasása a képből
Az StdPicture objektum
A GetDIBits API-rutin
A BitmapInfo program
A bitképek előállítása
A CreateBitmap példaprogram
A SetDIBits, a CreateDBitmap és a StretchDIBits API-rutinok
A Waves alkalmazás
A színmélység módosítása
A memóriabitképek alapértelmezett színtáblázata
Színillesztés, színközelítése és színcsere
A színmélység módosításaA képpontok kezelése
A képpontkezelés alapjai
A Point és a PSet metódusok
A GetPixel és SetPixel rutinok
A GetBitmapBits és a SetBitmapBits rutinok
Az "elrejtett" függvények és a CopyMemory rutin
Melyik módszert használjuk?
Hisztogramok
Mit árul el a hisztogram?
Egy bitkép hisztogramjának előállítása
A képpontkezelés leggyakrabban használt eszközei
Kontrasztnyújtás és bináris kontrasztellenőrzés
A fényerő ellenőrzése
Színmérleg és színegyensúly
Bitképek szubtrahálása és átlagolása
Élek kiemelése képszubtrakcióval
Zajcsökkentés képátlagolással
Képkompozíció
Áttetsző bitképek és maszkok
Bitképek kompozíciója képpontkezeléssel

A képfelület kezelése
A 24- és a 32-színmélységű bitképek feldolgozása
Ismét a Picture és az Image tulajdonságokról
A GetBMPixels és SetBMPixels eljárások
Lineáris szűrők felépítése és alkalmazása
A lineáris szűrők felépítése
Alul- és felül-áteresztő szűrők
Élek kiemelése Sobel-, Prewitt- és Laplace-szűrőkkel
Nemlineáris szűrők
Rangsoroló szűrők
Képélesítő, képtompító és szolarizáló szűrők
Maró szűrők
Geometriai transzformációk
Lineáris és bilineáris színinterpoláció
A bilineáris színinterpoláció alkalmazása geometriai képtranszformációknál
A képek nagyítása és kicsinyítése
A képek elforgatása
Alaktorzítás

Bitkép-animáció
Bitképek animált megjelenítése
Az AlphaBlend API-rutin
A TransparentBlt és a GdiTransparentBlt API-rutinok
Pixel-animáció
Az UnderWater példaprogram
A WaterRings példaprogram
Bitképek "letekerése"
Animált jelenetek készítése
Bitképek görgetése
Szöveg görgetése bitképen
Bitképek görgetése (folytatás)
Manók és maszkok
Egyszerű animált jelenet elkészítése
Egyszerű képernyőkímélő készítése

Utószó

Függelék

A programozó tervez - a Microsoft végez, avagy hogyan készüljünk fel egy forradalomra?

Mi a .NET Framework?
A VB.NET által bevezetett fontosabb nyelvi változások
A deklarációval és az adattípusokkal kapcsolatos változások
A műveleteket és az operátorokat érintő változások
Az eljárásokat és a függvényeket érintő változások
A VB.NET PictureBox vezérlője
Mi lett a képmezőből?
Egyszerű konvertáló VB.NET példaprogram
Érdemes-e a programunkat "okosítani"?
Zárszó

A bitképpel kapcsolatos adattípusok és API-rutinok
Adattípusok
API-rutinok

Tárgymutató

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver