Főoldal | Könyvlista | Gyorskereső

Átmenetileg a rendelés és szállítás szünetel
Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana

Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana

Kovács László:
Adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana


Megjelenés: 2004 május
ComputerBooks Kiadó
482 oldal, bolti ár: 4200,- Ft

A könyv elfogyott
utánnyomás nem várható

A könyv ismertetése

Vissza a lap tetejére | A könyv tartalomjegyzéke

A könyv a Miskolci Egyetem műszaki informatika szakán oktatott Adatbázis rendszerek I. tantárgy anyagára épül. Ez a kiadvány elsősorban tankönyv, amely alkalmas bármely hazai egyetem vagy főiskola informatikai képzésében résztvevő hallgatók szakmai felkészítésének támogatására az adatbázisok tervezésének és kezelésének módszertana témakörében. Emellett a gyakorló informatikusok és az informatikusokkal együtt dolgozó műszaki és gazdasági szakemberek is haszonnal tanulmányozhatják e művet, mint kézikönyet. A könyv a szakterület egyre mélyebb absztrakciót igénylő fogalmait, elveit, modelljeit és módszereit oly módon ismerteti meg az olvasóval, hogy a szellemi erőfeszítés növelésének igénye szinte észrevétlen marad. A könyvben feldolgozott terület a tervezési kérdésektől az SQL92 szabványig terjed ki. A tanagyag feldolgozása az elmúlt évtized oktatási tapasztalata alapján kialakult módszerekre épül. A téma megértését könnyen megérthető, átlátható példák segítik. Az előadások fólia anyagán alapuló ábrák kiemelik a szövegben szereplő ismeretek leglényegesebb pontjait. Az egyes témakörökhöz a gyakorlatokon kipróbált mintafeladatok társulnak a jobb megértés végett.

A könyv egységbe foglalja a tágabb értelemben vett adatbázistervezési lépéseket, a relációs adatmodell kialakulásához vezető folyamatot, a relációs adatmodell elemeit és a relációs adatmodellhez kapcsolódó SQL nyelvet. A témák kidolgozásánál az időtálló elvek kiemelése volt az elsődleges cél. Mindazok haszonnal forgathatják e könyvet, akik mélyebben is meg szeretnének ismerkedni az adatbáziskezelés alapjaival, és rövidebb példákon keresztül kívánják erősíteni az elméleti és gyakorlati ismeretek összhangját. A tárgykör nagymértékű szakma-semlegességét kihasználva a szerző a legkülönfélébb alkalmazási területekről veszi szemléltető példáit. Didaktikusan és játékosan tanít, s épít az olvasó kreativitására, miközben folyamatosan fenntartja az elméleti igényesség kritériumát is.

A könyv első fejezetében az adat- és információkezelés alapfogalmait ismerhetjük meg. A tárgyalás kitér néhány konkrét fizikai stuktúra ismertetésére is, így többek között az indexelésben használatos B-fa is bemutatásra kerül.
A második fejezetben a szemantikai adatmodellezés legfontosabb eszközei és a modellezés menete ismerhető meg. Itt lehet többek között olvasni az ER, EER és IFO modellekről.
A harmadik fejezetben a hálós és hierarchikus adatmodellezés alapjairól olvashatunk.
A negyedik fejezet szolgál a relációs adatmodell bemutatására. Elsőként a relációs struktúra és a hozzá kapcsolódó integritási elemek kerülnek ismertetésre. Ennek során a szemantikai modellekből történő átalakítás menetét is részletesen tárgyalja a könyv. A relációs műveleti rész bemutatásánál előbb a relációs algebra elemei szerepelnek, majd ezt követően a ritkábban használatos relációs kalkulus következik.
Az ötödik fejezet a relációs adatbázisok szabvány parancsfelületének, az SQL nyelvnek a bemutatására szolgál. A tárgyalás az SQL92 szabványig bezárólag tér ki az utasításokra. A bemutatás nem referencia kézikönyvként szolgál. A leírásban csak a legfontosabb, a műveletek lényegi elemeihez tartozó nyelvi elemek kerülnek ismertetésre több mintapéldával társítva.
A hatodik fejezet az adatbázisséma minőségi ellenőrzésének egyik fontos módszerét, a normalizálást mutatja be.
A hetedik fejezet részletesen bemutatja, milyen koncepció szerint működik a beágyazott SQL mechanizmusa.
A nyolcadik fejezetben az SQL további speciális objektumai kerülnek sorra, itt ismertető meg többek között a NULL érték kezelésének problémája és a speciális adatbázis ojektumok használata is.

A könyv tartalomjegyzéke

Vissza a lap tetejére | A könyv ismertetése

Előszó
A szerző előszava

Az adatbáziskezelés alapfogalmai
Információ és adat fogalmai
Az adattárolás különböző formái
Információs rendszerek adatkezelési követelményei
Áttekintés az adattárolás struktúrájáról
Adatbázisrendszerek, adatbázis és adatbáziskezelő fogalmai
Modellezés szerepe az adatbáziskezelésnél
Adatbázisrendszerek architektúrája
A DBMS belső szerkezete
Adatbáziskezelő rendszerek osztályozása
Adatbázisrendszerek tervezési lépései
Elméleti kérdések
Feladatok

Szemantikai adatmodellek
Adatmodellek
Szemantikai adatmodellek áttekintése
Az ER adatmodell
Modellezés az ER modellel
Az ER modellezés specifikumai
Az EER adatmodell
Az IFO szemantikai adatmodell
Az UML modell osztálydiagramja
Elméleti kérdések
Feladatok

Pre-relációs adatbázis modellek
Adatbázis adatmodellek jellemzői
Hierarchikus adatstruktúra
ER modell konverziója hierarchikus adatmodellre
Hierarchikus adatdefiníciós nyelv
Hierarchikus adatkezelő nyelv
Hálós adatstruktúra
Hálós adatdefiníciós nyelv
Hálós adatkezelő nyelv
Elméleti kérdések
Feladatok

A relációs adatmodell
A relációs adatmodell kialakulása
Relációs adatstruktúra
A relációs adatmodell integritási komponense
A relációs struktúra és az integritási feltételek formális megadása
Attribútum és domain értelmezése
Relációséma és reláció értelmezése
Lokális integritási feltételek értelmezése
Adatbázis séma és adatbázis értelmezése
Globális integritási feltételek értelmezése
Kulcs integritási feltétel jelentése
Idegen kulcs integritási feltétel értelmezése
ER modell konvertálása relációs adatmodellre
Relációs adatmodell műveleti része
Relációs algebra műveletei
Relációs algebra formális leírása
Relációs kalkulus
Adatkezelő műveletek
Elméleti kérdések
Feladatok

Az SQL nyelv alapjai
Általános áttekintés az SQL nyelvről
Az SQL szabvány DDL utasításai
Az SQL DML utasításai
Az SQL lekérdezési utasítása
Az SQL DCL utasításai
A view használata
Elméleti kérdések
Feladatok

A relációs adatstruktúra helyességének vizsgálata
Mező elnevezési hibák
Redundanciából eredő hibák
Normalizálási lépések
Kiegészítő megjegyzések
Elméleti kérdések
Feladatok

Gazdanyelvbe ágyazott SQL felületek
Áttekintés a gazdanyelvbe ágyazott SQL nyelvről
Beágyazott SQL utasítások használata
Speciális lehetőségek
A CLI program interface
Elméleti kérdések
Feladatok

Az SQL nyelv további elemei
Az SQL92 adatdefiníciós elemei
Az SQL92 speciális függvényei, operátorai
Az SQL92 globális integritási feltétele
Az SQL92 adatkezelő műveletek
A NULL érték kezelése
Hierarchikus SELECT művelet
Adatbázis objektumok
Codd szabályai
Elméleti kérdések
Feladatok

Feladat megoldások

Fogalom magyarázat

Tárgymutató
Ábrajegyzék
Irodalomjegyzék

Vissza a lap tetejére

mesekönyv

szoftver